הוראות פעלה מורחבות ל 308

הוראות פעלה מורחבות ל 308